GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY


Společnost RATTAY kovové hadice s.r.o., se sídlem Kladenská 287/4, 460 01, Liberec, IČO: 64053636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 10073 (dále jen „Společnost“) jakožto správce si tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25. 5. 2018., dovoluje informovat své zákazníky a případné zákazníky (dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů.

Ochrana soukromí zákazníků a jejich osobních údajů patří mezi priority naší Společnosti.  Tyto údaje jsou pro nás důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe významný důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům případných zákazníků a zákazníků přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro níže uvedené účely:

1) Reakce na poptávku po našich službách

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
Subjekt údajů: Případný zákazník
Účel: Komunikace v reakci na poptávku
Doba uložení: a) po dobu realizace a komunikace v reakci na poptávku
b) pouze v nezbytně nutném rozsahu, po jejím skončení, po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem

2) Poskytování našich služeb

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
Subjekt údajů: Zákazník
Účel: Realizace poskytnutí našich služeb na základě objednávky a smlouvy
Doba uložení: a) po dobu trvání vzájemné smlouvy
b) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení či po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů

3) Zasílání obchodních sdělení našim stávajícím zákazníkům

Právní titul: Oprávněný zájem
Subjekt údajů: Stávající zákazník
Účel: Zasílání obchodních sdělení (např. vánoční přání, cen. nabídky, pozvánky apod.)
Doba uložení: Po dobu trvání smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu Subjektu

4) Zasílání obchodních sdělení případným zákazníkům

Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl subjektem udělen
Subjekt údajů: Případný zákazník
Účel: Zasílání obchodních sdělení, jako jsou například cenové nabídky, pozvánky na různé akce atd.
Doba uložení: 3 roky nebo do doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu údajů

Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Osobní údaje zpracovávané pod čísly 3) a 4) jsou údaje dobrovolné a Subjekty údajů nemají povinnost je poskytnout. Osobní údaje pod čísly 1) a 2) jsou smluvním požadavkem a pro účely splnění dané smlouvy je jejich poskytnutí povinné.

Veškerý udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být Subjekt údajů Společností sankcionován. Udělení nebo neudělení anebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako poskytovatelem služeb a Subjektem údajů. Subjekt údajů může již daný udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na adresu Společnosti.

Dané osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí a nebude provádět žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány či zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

a) Společnosti, které spolupracují na správě naší IT infrastruktury

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů vůči Společnosti:

Právo na přístup – Subjekt údajů může Společnost kdykoli požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává. Společnost nadále poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu – Subjekt údajů může Společnost kdykoli požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o něm zpracovává

Právo na výmaz - Subjekt údajů může Společnost požádat, aby vymazala jeho osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny anebo jinak zpracovány.

Subjekt údajů již odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

Subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu:

  • osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány protiprávně
  • osobní údaje Subjektu údajů musí být vymazány pro splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
  • všechny osobní údaje Subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
  • Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů může Společnost požádat, aby omezila zpracování jeho osobních údajů
  • Subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit

Zpracování osobních údajů Subjektu údajů je protiprávní, ale Subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití; 3. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 4. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů

Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR má Subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů Subjektu údajů založeno na jeho souhlasu, má Subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který byl souhlas dán, kdykoliv odvolat

Právo vznést námitku – Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti

Právo podat stížnost – Subjekt údajů má právo kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese rattay@rattay.cz.

Tímto byl Subjekt údajů poučen o právech a jejich ochraně podle čl. 13 a 15 – 22 a 34 Nařízení.